070.598.6666

Khuôn Viên 24m2 – Đồi Thổ

Lạc Hồng Viên

Lạc Hồng Viên – Đồi Thổ

Khuôn viên 24m2 – Lạc Hồng Viên

Vị trí : Đồi Thổ

Hướng : Nhiều Hướng

Diện tích : 6m x 4m

Hệ số sử dụng : 6 phần mộ khô hoăc 2 phần mộ ướt + 2 phần mộ khô

Hình thức sử dụng : Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng ) – Mộ ướt( Đào sâu chôn chặt )

KV 24m2 Đồi Thổ Lạc Hồng Viên

Lạc Hồng Viên

Lạc Hồng Viên

Lạc Hồng Viên